Paleo-aktueel 16
Archeologie in 2004
2005. VII, 145 blz. Paperback. €12,50 
ISBN 9077922105
Bestellen

Inhoudsopgave

Voorwoord   vii

Harm Tjalling Waterbolk
Nogmaals ‘het geheim van het oude heideland’   1

Martijn van Leusen & Tymon de Haas
eDNA: naar een e-depot voor de Nederlandse archeologie   3

Dick Stapert, Dick Schlüter, Lykke Johansen & Marcel Niekus
Middenpaleolithische vondsten van Lonneker bij Enschede (Ov.)   8

Dick Stapert, Dick Schlüter & Lykke Johansen
Het driehoekige vuistbijltje van Hengelo (Ov.)   16

Dick Stapert
Een geïsoleerde jongpaleolithische spits
van Midlaren-`De Bloemert’ (Dr.): Hamburgien of Creswellien?   22

Inger Woltinge
Gebruikssporenonderzoek aan de vuurstenen
artefacten van de LBK-vindplaats Geleen (L.)   30

Helle Molthof & Daan Raemaekers
Wat te doen met onze doden?
Het grafritueel van de Swifterbantcultuur in Nederland   37

Joke Oosterhuis
Locatiekeuze van de Trechterbekercultuur op kaartblad 17 (Dr.)   44

Henny Groenendijk
Vuurstenen bijlen uit het wierdengebied: bronnenkritiek graag!   49

Miranda de Wit
Hernieuwd onderzoek op de Daalkampen te Borger (Dr.)   53

Johan Nicolay
Midlaren -‘De Bloemert’: een archeologisch paradijs
aan de oevers van het Zuidlaardermeer (Dr.)   57

Johan Nicolay en Bert Tuin
Archeologisch spoorzoeken in het gebied rondom ‘De Bloemert’:
een waarderend onderzoek bij Noordlaren (Gr.) en Midlaren (Dr.)  63

Peter Attema & Gijs Tol
Nieuwe veldverkenningen en een oude verzameling, werken
aan de archeologische kaart van de gemeente Nettuno (Italië)   71

Tymon de Haas & Gijs Tol
Survey in Campana, gemeente Nettuno (Italië)   77

Reinder Reinders
De opgraving van de Zuidoostpoort
van Nieuw Halos (Griekenland) in het Olympisch jaar 2004   84

René Cappers
Onderzoek aan plantenresten uit Grieks-Romeins
Karanis (Fayum, Egypte): een doorstart na 70 jaar   89

Jurjen Bos & Erwin Brouwer
Kruisvormige mantelspelden in vroegmiddeleeuws Friesland   96

Tessa Krol & Jurjen Bos
Een verklaring voor de hoeveelheid
Angelsaksisch aardewerk in Drenthe   101

Frits Vrede
Archeobotanisch onderzoek aan het van Starkenborghkanaal (Gr.)   105

Egge Knol
Karolingische wapengraven in Wadwerd (Gr.) en Hallum (Fr.)   112

Dick Stapert & Henny Groenendijk
Kogelpotten langs de Oude Aa
nabij het Friescheveen, Gem. Haren (Gr.)   118

Jessica Grimm
De dierenbotten van de Dornburg (Duitsland)   124

Wietske Prummel
Dierlijke resten uit een 17e eeuwse
redoute van de vesting Coevorden (Dr.)   128

Marlies van Kruining
Botten onder de slaapkamervloer in Kroddeburen (Gr.)   134

Otto Harsema
Terzijde van de weg naar Santiago, of:
kijken naar waar de neus niet heenwijst   139